Friday, 16 October 2009

Èrinn 's Alba

A celebration of Gaelic Scotland and Ireland...

Mar phàirt do Oireachtas na Gaeilge 2009 tha Colmcille toilichte an cuireadh seo a thoirt dhuibh gu ÈIRINN ‘S ALBA, feasgar, le Lillis Ó Laoire mar fhear-an-taighe, far am faigh sibh òrain, ceòl, dannsa agus craic bho luchd-ealan às gach taobh de Shruth na Maoile.

Aig a chuirm-chiùil bithidh Éamon Ó Cuív, TD, Ministear airson Ghnothaichean Coimhearsnachd, Dùthchail agus Gaeltachta, a’ toirt seachad na duaisean airson na deilbh a b’ fheàrr anns a’ cho-farpais Saoghal nan Gaidheal.

Taigh Òsda Mount Errigal, Litir Ceannain, Dùn nan Gall, Èirinn
Disathairne 31mh An Dàmhair aig 12.30f

Grèim bidhe agus deoch.

Bus an asgaidh a’ fàgail an taigh-òsda as dèidh làimh a’
dol chun an AURA Letterkenny Leisure Complex airson
na co-fharpais Danns’ anns an t-Seann-Nòs.

RSVP: 0044 1463 225 454
fios@bord-na-gaidhlig.org.uk

As part of Oireachtas na Gaeilge 2009, Colmcille has pleasure in inviting you to join us for ÈIRINN ’S ALBA, an afternoon hosted by Lillis Ó Laoire, when artists from both sides of Struth na Maoile will entertain with song, music, dance and craic.

During the event Éamon Ó Cuív, TD, Minister for Community, Rural and Gaeltacht Aairs, will present the prizes for the best pictures in the Saoghal nan Gaidheal/Saol na nGael photographic competition. Mount Errigal Hotel, Letterkenny, Co. Donegal, Ireland; Saturday 31 October 12.30pm. Buffet and refreshments

Free bus leaving the hotel after the event for the Sean-Nós Dancing Competition at the AURA
Letterkenny Leisure Complex.

RSVP: 0044 1463 225 454
fios@bord-na-gaidhlig.org.uk

No comments: